Privacy statement

Dit is het privacy statement van Batavia Stad Management B.V. en Batavia Stad Outlet Shopping B.V. (hierna: het ‘Centrum‘), voor het online platform van Batavia Stad Fashion Outlet dat onder andere wordt ingezet voor het boeken van afspraken bij (een van) onze winkels en de verkoop van producten zoals gift cards en gift boxes. Het Centrum zet zich in voor bescherming van uw privacy. In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verwerken wanneer u gebruik maakt van de diensten van ons online platform, met welk doel en welke rechten u heeft ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wie wij zijn?

Het Centrum bestaat uit onderstaande bedrijven, welke gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

  • Batavia Stad Management B.V., bedrijfsadres: (3012 AB) Rotterdam, Nederland, Coolsingel 61 (7th floor), handelsregister nummer: 32085223 (‘Centrum Manco’);
  • Batavia Stad Outlet Shopping B.V., bedrijfsadres: (3012 AB) Rotterdam, Nederland, Coolsingel 61, handelsregister nummer: 30220831 (‘Centrum Propco’).

Verwijzingen in deze Privacyverklaring naar ‘wij’ of ‘ons’ verwijzen naar het Centrum.

Als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken hebben we onderling afspraken gemaakt om te verzekeren dat we uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Deze afspraken weerspiegelen onze rollen en verantwoordelijkheden ten opzichte van u, en overwegen welke entiteit in de beste positie is om elke verplichting ten opzichte van u na te komen. Deze afspraken hebben geen invloed op uw wettelijke rechten.

Welke gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens en de doeleinden waarvoor het Centrum persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is ook aangegeven wat de grondslag is om die gegevens te mogen verwerken.

Boekingsplatform
U kunt via ons online platform een afspraak maken om een winkel in het Centrum te bezoeken. Bij het maken van een reservering vragen wij u om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer te registreren. Vervolgens maken wij een uniek reserveringsnummer aan die wij aan de winkel(s) waar u een reservering hebt gemaakt verstrekken en die u vervolgens bij uw bezoek aan het winkelpersoneel dient te tonen. Via het reserveringsnummer controleert de winkel of uw reserveringsnummer overeenkomt met het gereserveerde tijdslot voor het winkelbezoek.

Aankopen
U kunt ons online platform ook gebruiken voor het aanschaffen van aan Batavia Stad Fashion Outlet gerelateerde producten, waaronder giftcards en gift boxes. Hiervoor dienen wij uw naam, adresgegevens, e-mailadres, taal, land van verblijf, geslacht te verzamelen, zodat wij in staat zijn om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en de bestelde producten in goede orde bij u af te leveren.

U stemt ermee in dat wij de door uw interactie met ons via de verschillende gebruikte kanalen (bijvoorbeeld terwijl u onze website doorloopt, een reservering maakt of een aankoop doet, contact met ons opneemt) door ons verzamelde persoonsgegevens over u combineren. Daarnaast mogen we de informatie die we over u in ons bezit hebben combineren met informatie over u waarover onze geselecteerde partners en/of winkels die u toestemming heeft gegeven om uw informatie met derden te delen beschikken.

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende grondslagen:

  • Om een uniek reserveringsnummer aan te maken en deze tezamen met de door u ingevulde gegevens beschikbaar te maken aan de desbetreffende winkel om het door u gereserveerde tijdslot te kunnen controleren. De verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel is noodzakelijk voor de uitvoering van de reserveringsovereenkomst tussen het Centrum en u. Zonder uw gegevens kunnen wij dit reserveringsnummer niet aan laten maken en kunnen wij het winkelbezoek niet mogelijk maken.
  • Om de aankoop van producten via het platform mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat aangekochte producten in goede orde kunnen worden bezorgd. De verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel is noodzakelijk voor de uitvoering van de koopovereenkomst tussen het Centrum en u. Zonder uw gegevens kunnen wij geen uitvoering geven aan de koopovereenkomst en u niet van uw aankopen voorzien.
  • Om bron- en contactonderzoek door de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) mogelijk te maken indien dit na afloop van uw bezoek vereist blijkt. De verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel is gebaseerd op uw toestemming.
  • Om ervoor te zorgen dat het Centrum of de door u bezochte winkels contact met u op kunnen nemen in het geval wij belangrijke informatie met u willen delen naar aanleiding van uw reservering of bezoek aan de winkels in het Centrum. Bijvoorbeeld als u iets bent vergeten tijdens uw afspraak in een van de winkels of als blijkt dat u vooraf of achteraf nog nader geïnformeerd dient te worden over uw reservering. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van het Centrum, namelijk om contact met u op te kunnen nemen voor de hiervoor omschreven doeleinden;
  • Zodat wij deze gegevens voor analysedoeleinden kunnen gebruiken. Wij verwerken uw gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang bij analytisch onderzoek, namelijk het verbeteren en optimaliseren van de kwaliteit van ons online platform.
  • Zodat wij deze gegevens voor marketingdoeleinden kunnen gebruiken en op basis hiervan een persoonlijk profiel voor u op kunnen bouwen zodat wij u onze nieuwsbrief, (gepersonaliseerde) aanbiedingen en nieuwtjes over speciale evenementen toe kunnen sturen en u op de hoogte blijft van het laatste nieuws van Batavia Stad Fashion Outlet. We zijn hierdoor in staat om zo nuttig en voordelig mogelijke diensten en producten aan te bieden en een beter inzicht te krijgen in ons klantenbestand, op basis waarvan wij onze diensten en marketingactiviteiten kunnen verbeteren (waar u dan ook weer van profiteert). De verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel is gebaseerd op uw toestemming.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Zonder uw toestemming verstrekt het Centrum uw gegevens niet aan andere partijen, met uitzondering van het volgende:

  • Het Centrum kan uw gegevens aan derden verstrekken wanneer dat op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, als dat nodig is in een rechtszaak of als dat noodzakelijk is om de rechten van het Centrum te beschermen.
  • Daarnaast maakt het Centrum gebruik van de diensten van externe bedrijven, onderaannemers en/of leveranciers die op verzoek van het Centrum specifieke taken of opdrachten uitvoeren en met wie uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld. Het Centrum verstrekt uw gegevens bijvoorbeeld aan de winkel(s) waar u een reservering hebt gemaakt met als doel om uw reservering en afspraak in de winkel zo goed als mogelijk te kunnen faciliteren. De winkels mogen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden, waaronder marketingdoeleinden, gebruiken. Een ander voorbeeld is het bedrijf dat voor ons het online platform heeft opgezet en de reserveringsnummers aanmaakt. Het Centrum draagt er zorg voor dat met deze partijen overeenkomsten worden gesloten om de bescherming van uw gegevens te waarborgen. Tot slot verstrekken wij uw gegevens aan de winkels op de in dit Privacy Statement beschreven wijze.

Bewaren persoonsgegevens

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben verkregen. Bij het bewaken van de relevante bewaarperiodes nemen wij de volgende factoren in beschouwing:


• wettelijke verplichting(en) volgens de toepasselijke wet voor het bewaren van gegevens gedurende een bepaalde periode;
• verjaringstermijn volgens de toepasselijke wet;
• (mogelijke) geschillen; en
• door relevante nationale regelgevers op het gebied van gegevensbescherming uitgegeven richtlijnen.

Uw gegevens zullen na 14 dagen niet meer worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek door de GGD. In andere gevallen wissen wij uw informatie nauwkeurig zodra deze niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld.

Doorgifte buiten Europa

Wij vinden het belangrijk om uw persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”) op te slaan. Wanneer uw persoonsgegevens buiten de EER worden doorgegeven, zorgen wij ervoor dat deze doorgifte in overeenstemming is met de wet en dat het vereiste beschermingsniveau wordt gewaarborgd. Wij zullen dan bijvoorbeeld EU-modelclausules met deze partijen ondertekenen of de doorgifte baseren op een adequaatheidsbesluit. Voor meer informatie over de waarborgen inzake internationale doorgifte kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan vermeld in dit Privacy Statement.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ten aanzien van de door u ingevulde contactgegevens zal gebruik worden gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming die u weliswaar niet in aanmerkelijke mate treft.

Uw rechten

Op grond van de privacywetgeving heeft u als betrokkene een aantal rechten. Hieronder vermelden wij om welke rechten het gaat en op welke manier u deze rechten kunt inroepen.

Recht van inzage
U heeft het recht om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens en in aanvullende informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht op rectificatie
U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.

Recht op gegevenswissing
Dit wordt ook ‘het recht om te worden vergeten’ genoemd. In sommige gevallen heeft u het recht om het Centrum te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Het Centrum zal uw persoonsgegevens bij een gegrond verzoek verwijderen, bijvoorbeeld als uw persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Recht op beperking van de verwerking
In sommige gevallen heeft u het recht om van het Centrum de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens hebt betwist. Indien het verzoek wordt gehonoreerd, zal het Centrum gedurende de termijn van de beperking de betreffende persoonsgegevens niet verder verwerken tenzij dit op basis van de AVG toch geoorloofd is.

Recht op gegevensportabiliteit
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen die u heeft verstrekt heeft aan het Centrum in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en u heeft het recht deze gegevens door te sturen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, waar de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op een overeenkomst.

Recht op bezwaar tegen verwerking.
U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die gebaseerd is op de gerechtvaardigde belangen van het Centrum.
Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u altijd het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Daarna verwerkt het Centrum uw persoonsgegevens niet langer voor dat doel.

Recht om de toestemming in te trekken
Als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht uw toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van deze toestemming voordat deze is ingetrokken.

Reactie
U kunt uw verzoek indienen via Privacy.Batavia@viaoutlets.com. Wij beantwoorden uw verzoek zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen een (1) maand na ontvangst van het verzoek. Deze periode kan worden verlengd met twee maanden, afhankelijk van de hoe ingewikkeld het verzoek is en het aantal verzoeken. Wij informeren u binnen een (1) maand na ontvangst van het verzoek als er sprake is van een dergelijke verlenging en vermeldt daarbij de reden voor de vertraging.

Als wij geen actie ondernemen op uw verzoek, informeren we u zo snel mogelijk, maar in ieder geval niet later dan een maand na ontvangst van het verzoek over de redenen om niet in actie te komen. In dat geval heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (de Autoriteit Persoonsgegevens) en om beroep bij de rechter in te stellen.

Wijzigingen in dit privacy statement

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Materiële wijzigingen worden bekend gemaakt via de website. De laatste versie van het privacy statement is van 31 maart 2021.

Heeft u vragen of klachten?

Wanneer u een vraag heeft over dit Privacy Statement of wanneer u een klacht heeft of u vermoedt dat er sprake is van een inbreuk op de privacywetgeving (AVG), kunt u contact met ons opnemen via Privacy.Batavia@viaoutlets.com. Wanneer wij uw klacht niet op een bevredigende wijze kunnen oplossen, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.